Equity Structure

Shareholding Structure

List of Billion Electric Co., Ltd.’s Top Ten Shareholders (As of 2019/4/16)
Unit: Shares
Name Shares Held Shareholding Percentage
Zhong-Ting Chen 15,286,971 15.46%
Su-E Chen 3,187,000 3.22%
Li-Li Chang 1,618,917 1.64%
Yang Zhang Gao 1,393,000 1.41%
Wei-Xian Wu 1,168,000 1.18%
Hong-Zheng Chen 1,101,114 1.11%
She-Jer Jian 1,028,350 1.04%
Jun-Sheng Chen 932,830 0.94%
Zheng-Hao Chen 910,070 0.92%
Pu-Tian LI 904,725 0.92%